Welcome to Xiaoguang (Michael) Han (韩晓光)'s homepageConference/Journal
Code/Dataset
People (Hongbo's links)
All rights reserved. Copyright©2013 Xiaoguang Han.
Computer Graphics (Kesen Huang's page)
      Siggraph, Siggraph Asia, Eurographics, I3D, Pacific graphics, SGP, EGSR, SCA, CASA, SPM, SMI, CGI;
      TOG, TVCG, CG&A, CGF, TVC, GM, C&G, CAGD, CAD.

Computer Vision (CV Papers)
       ICCV, CVPR, ECCV, ACCV, BMVC, ICPR; TPAMI, IJCV.

Human-Computer Interaction
       SIGCHI, UIST, Mobile HCI, TOCHI.

Others
       SIGIR, SIGKDD, NIPS, ACM MM, IJCAI, IEEE VR, Vis; TIP, TOMM.
US    Leo Guibas, Marc Levoy , Vladlen Koltun , Pat Hanrahan @ Stanford; Jianxiong Xiao, Thomas A. Funkhouser, Szymon Rusinkiewicz , Adam Finkelstein @Princeton; Jovan Popovic , Fredo Durand @ MIT;  Richard Szeliski, Hugues Hoppe @ Microsoft Research; John C. hart @ UIUC; Aseem Agarwala, Aaron Hertzmann, Sylvain Paris, Hailin Jin, Jue Wang @ Adobe; C.Karen Liu , Greg Turk @ GaTech; Brian Curless , Zoran Popovic @Washington; Ravi Ramamoorthi , Maneesh Agrawala , Jitendra Malik , James F. O’Brien , Jonathan Shewchuk @ Berkeley; Peter Schroder @ Caltech; Kavita Bala @ Cornell; Denis Zorin @ NYU; Ladislav Kavan @ Pennsylvania; Yiying Tong @ MSU; Huamin Wang @ OSU; Ruigang Yang @ Kentucky; Tao Ju @ WUSTL; Hong Qin, Xianfeng Gu @ StonyBrook; Rui Wang , Evangelos Kalogerakis @ UMass, Hao Li @ USC...

Canada   Alla Sheffer , Michiel van de Panne @UBC; Hao Zhang @SFU...

European   H.-P. Seidel , @ MPI; Leif Kobbelt @RWAH; Olga Sorkine-Hornung @ETH; Niloy j. Mitra , Jan Kautz @UCL; Alexander Sorkine-Hornung @ Disney Research; Yukun LaiRalph R. Martin @ Cardiff...

China Mainland  Qunsheng Peng, Kun Zhou , Hujun Bao, Xinguo LiuXiaoguang Jin, Jieqing Feng, Jin HuangGuofeng Zhang , Zhong Ren , Qiming Hou , Hongzhi Wu , Min Tang @ ZJU; Shimin Hu, Yebin Liu, Yingqing Xu, Kun Xu, Yongjin Liu , Junhai Yong , Jian Sun , Bin Wang , Songhai Zhang @Tsing hua; Hongbin Zha @ PKU, Yi MaXin Tong, Jian Sun, Kaiming He, Lvdi Wang , Lu Yuan, Yichen Wei , Baoyuan WangYue Dong , Yang Liu , Xin Sun @MSRA; Ligang Liu , Falai Chen, Jiansong Deng, Juyong Zhang, Shizhe Zhou , Xuejin Chen , Zhouwang Yang @USTC; Baoquan Chen, Hui Huang , Yunhai Wang, Yangyan li @SIAT; Xiaowu Chen @ BUAA; Zhonggui Chen , Juan Cao @ XMU; Lei Zhang @ BIT; ...

HK  Wenping Wang, Yizhou Yu, Liyi Wei @ HKU; Huamin Qu, Long Quan, Chiew-Lan Tai, Chi-Keung Tang, Pedro Sander @ HKUST; Jiaya Jia, Hanqiu Sun, Tien-Tsin Wong , Heng Pheng-Ann, Xiaoou Tang , Xiaogang Wang @CUHK; Hongbo Fu, Oscar Au , Qingxiong Yang @ CityU, Lei Zhang @PolyU...

Singapore  Ping Tan, Kangkang Yin @NUS,  Ying He , Chi-Wing FU @ NTU...

Taiwan  Tongyee Lee @ NCKU  ; Yu shuen Wang @ NCTU; Hung-Kuo Chu @ NTHU...

Israel   Daniel Cohen-Or @ Tel Aviv; Craig Gotsman @ Technion...

Japan  Takeo Igarashi @ Toyko...

...